Политика за поверителност

Ние зачитаме правото на неприкосновеност на личния живот и полагаме максимални
грижи за опазване на личния Ви живот, преди, по време и след предоставяне на нашите
услуги.


В тези Политики за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни при посещения на нашата уеб страница – https://rare.bg. Ако се нуждаете от повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.


Кои сме ние?
Сдружение“Редки болести България“ е неправителствена организация с кауза да предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите хора, страдащи от редки болести.

Сдружение „Редки болести България“ е администратор на лични данни и обработва личните Ви данни в пълно съответствие с изискванията и разпоредбите на Европейското и национално законодателство, включително – Общия регламент за защита на личните данни (ОРВД),
Закона за защита на личните данни и другите относими.


Как да се свържете с нас?
имейл адрес: info@rare.bg


Какво представлява Политиката за поверителност и каква е целта на този документ?
Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи ключови моменти и информация на лесно достъпен, разбираем и ясен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Сдружение „Редки болести България“
включително:
– Какви лични данни събираме за Вас?
– Каква е целта на тяхното събиране?
– За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
– С кого споделяме Вашите лични данни?
– Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
– Използваме ли „бисквитки“? Къде и как да научите повече за тяхната употреба?
– Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?


С тази Политика за поверителност Сдружение „Редки болести България“ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.
 

Какво са лични данни?
Всяка информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице, пряко или непряко, представлява лични данни.


Какви лични данни събира Сдружение „Редки болести България“ чрез този сайт (уеб портал) за Вас?
За да Ви предостави ефективен достъп до уеб портала и услугите си, Сдружение „Редки болести България“ събира следната информация за Вас:
– Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уебстраница – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата, градът и държавата от която посещавате сайта;
– Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви;
– Име, фамилия, електронна поща (адрес), телефон, тема на съобщение и съдържание на съобщението, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формата за контакт и изпращане на мнения и/или коментари;


На какво основание Сдружение „Редки болести България“ обработва личните Ви данни ?
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.
 Сдружение „Редки болести България“ обработва личните Ви данни почти във всеки случай на законово основание, поради наличие на подробна нормативна уредба относно услугите, които Сдружение „Редки болести България“ предоставя във връзка с предоставяне на професионални социални услуги.


 Сдружение „Редки болести България“ обработва личните Ви данни и на договорно основание, за да предостави информация във връзка с преддоговорни отношения и/или за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги.


 Сдружение „Редки болести България“ може да обработва личните Ви данни и след получено съгласие, което следва да е изрично, ясно, свободно и недвусмислено предоставено лично от Вас за целите на обработването.
Съгласието би ще бъде необходимо като основание за обработка, в случай че не е налице друго основание.
Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис или при използване на формите за контакт на уеб-страницата ни.
Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и изпращане на писмо до посочения в тези Политики имейл – info@rare.bg

 Сдружение „Редки болести България“ може да обработва личните Ви данни и ако е необходимо да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.


За какви цели събираме Вашите лични данни?
Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним правомощията си и задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:
– За да Ви предоставим услугите, предлагани от Сдружение „Редки болести България“;
– За да Ви предоставим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
– За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
– За да Ви изпращаме информация, свързана със специализираните услуги, които предоставяме и събития, които организираме;
– За статистически цели.


Сдружението има правен интерес да събира Вашите лични данни, защото без тях не може да Ви предостави услугата, към която имате интерес.


По какъв начин обработваме личните Ви данни?
За да предостави услугите си Сдружение „Редки болести България“ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни през уеб страницата ни по следните начини:
– чрез посещение на уеб портала за използване на услугите уеб-страницата ни;
– чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са достъпни на уеб-страницата ни;
– чрез попълване и изпращане по електронен път на декларации, документи и други;
– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
– чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на Сдружение „Редки болести България“;
– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.


Колко време и как съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?
В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.
Личните Ви данни се съхраняват за законово определените срокове, поради наличието на обширна нормативна уредба в областта на социалните услуги и съпътстващите дейности.


Ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното основание. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за
продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.


Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или различен от посочени срок във всеки случай на наличие на законово задължение за Сдружение „Редки болести България“ да направи това. Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено
съгласие е до оттегляне на съгласието Ви.


Събраните от потребителите на сайта лични данни се съхраняват в електронен формат и/или на хартиен носител. Личните данни в електронен формат се подържат от дружества, предоставящи специализирани услуги в ИТ сектора. Достъп до личните данни имат само служителите, които имат нужда от такъв достъп при изпълнение на служебните си ангажименти. С цел ограничаване на неправомерно използване на данните достъпът е защитен посредством определяне на нива на достъп и пароли.


 Сдружение „Редки болести България“ не предоставя лични данни на трети лица за маркетингови и рекламни цели.


В случаите, в които личните Ви данни се обработват, за да Ви отговорим по изпратено чрез платформата на сайта ни мнение и коментар, то срокът за съхранение би могъл да е пократък, в зависимост от предоставения отговор и наличието на основание за съхранение на данните. При всяко положение ще съхраним данните за минимално необходимото време за изпълнение на целите на обработка.


На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?
 Сдружение „Редки болести България“ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение законови задължения или на поети договорни задължения към Вас.
За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Сдружение „Редки болести България“ да разкрие личните Ви данни на следните лица:
– Дружества, предоставящи куриерски услуги;
– Компанията, която предоставя ИТ услуги по поддръжка, свързани с тази уеб-страница.
– Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработка.
 Сдружение „Редки болести България“ има право да предостави личните Ви данни на свързани държавни учреждения и структури, които са позиционирани на територията на Република България, при условие, че е налице правен интерес, свързан с обработката на
личните Ви данни за административни цели и нужди. Такива трансфери са допустими при стриктно спазване на изискванията за конфиденциалност и защита на личните Ви данни.


Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?
Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
– По Ваше изрично искане, т.е. по искане на физическото лице, предоставило данните;
– По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.
Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните органи и обекти, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на
учреждения, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното учреждение гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.


Използване на „бисквитки“
Общ преглед на бисквитките, използвани от нас можете да получите като прочетете Политиките ни за Бисквитки „Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия
компютър, когато се посещава уеб-страницата ни.


Деактивиране и изтриване на „бисквитки“.

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. В случай че не използвате никакви бисквитки е възможно отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.


Автоматизирано вземане на решения при обработването на лични данни и профилиране
Към момента Сдружение „Редки болести България“ не използва технически способи за автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от Регламента.


Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
– Правото на достъп до личните данни, които Сдружение „Редки болести България“ обработва за Вас и да получите копие от тях;
– Право да искате от Сдружение „Редки болести България“ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на info@rare.bg
– Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от ЗЗЛД и Регламента случаи;
– Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от Сдружение „Редки болести България“ в случай че са налице условията за това;
– Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни;
– Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на: info@rare.bg
– Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинночетим формат, който е общоупотребяван;
– Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.


Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.


Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?
С оглед предоставяне на услуги от наша страна, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме личните Ви данни с оглед изпълнение на законови задължения, за реализиране на договорни задължения или при наличие на съгласие от Вас (виж по-горе подробно за основанията за обработка).


В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, Сдружение „Редки болести България“ няма да бъде в състояние да предостави своите услуги, така например да Ви предостави социални услуги.


Политиката за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни или друго относимо законодателство. Тя има за цел да Ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и какви права
имате.


Промени в Политиката за поверителност
За да отразим съответните промени в законодателството, е възмножно да актуализираме и изменяме нашата Политика за поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа.
Тук, на нашия уебсайт е мястото, където ще намерите най-актуалните и последни Политики за повереителност. Така гарантираме, че ще сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни.
По този начин ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб портала на Сдружение „Редки болести България“.